RYŚ-POL MEBLE

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

RYŚ-POL MEBLE

Materiał informacyjny

Za­kład Ryś – Pol z sie­dzi­bą w Hu­ci­sku ist­nie­je na ryn­ku usług sto­lar­skich od 1992 roku. Zaj­mu­je się pro­duk­cją me­bli ku­chen­nych, szaf prze­suw­nych - wnę­ko­wych oraz me­bli biu­ro­wych.

Od chwi­li po­wsta­nia sys­te­ma­tycz­nie się roz­wi­jamy, wy­ko­rzy­stu­jemy naj­now­sze tech­no­lo­gie. Pra­cu­ją u nas w nim wykwalikowani sto­la­rze, któ­rzy swo­ją rze­tel­ną i su­mien­ną pra­cę tworzą wy­ro­by naj­wyż­szej kla­sy. Pro­jek­tu­je­my me­ble in­dy­wi­du­al­nie pod kon­kret­ne za­mó­wie­nie Klien­ta.

Nasz za­kład sta­le się roz­wi­ja. Zwa­ża­jąc na zmie­nia­ją­ce się pre­fe­ren­cje Klien­tów, ofer­ta za­kła­du jest nie­ustan­nie po­sze­rza­na po­przez za­sto­so­wa­nie in­no­wa­cyj­nych me­tod pro­duk­cyj­nych, dzię­ki któ­rym ja­kość, sty­li­sty­ka i funk­cjo­nal­ność na­szych wy­ro­bów za­pew­nia za­do­wo­le­nie Klien­tów z co­dzien­ne­go użyt­ko­wa­nia na­szych me­bli. Dzię­ki pro­fe­sjo­nal­ne­mu opro­gra­mo­wa­niu po­mo­że­my zwi­zu­ali­zo­wać Pań­stwa po­my­sły, ofe­ru­jąc jed­no­cze­śnie fa­cho­wą wie­dzę z za­kre­su naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­zań.

Ryś - Pol to fir­ma ma­ła, dzię­ki temu bar­dzo ela­stycz­na ce­no­wo i ter­mi­no­wo. Dla­te­go już na po­cząt­ku otrzy­mu­ją Pań­stwo pro­po­zy­cję nie­wy­gó­ro­wa­nej ceny za wy­so­kiej ja­ko­ści usłu­gę.

"Ryś - Pol"

Hucisko 94 gm. Głogów Młp.
36 - 003 Przewrotne

tel. 605-221-030
ryspol@onet.eu

Sklep 1
Tarnobrzeg, ul. Słomki 1
tel. 601 065 215

Sklep 2
Leżajsk, ul. Plac Mariacki 3
tel. 609 495 262

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.