Biuro Reklamy

Kontakt z Działem Reklamy

Biuro Reklamy

Kierownik Projektów Online

Krzysztof Sztandera
T: 17 86 72 325
M: 500 324 503
E: krzysztof.sztandera@polskapress.pl

Dział handlowy:

Anna Ablewicz
T: 17 86 72 356
M: 691 432 914

Ewa Bończak
T: 17 86 72 351
M: 691 432 876
M: 601 944 976
E: ewa.bonczak@polskapress.pl

Stanisław Myrda
T: 17 86 72 354
M: 697 770 362
E: stanislaw.myrda@polskapress.pl

Kinga Radke
T: 17 86 72 352
M: 693 432 870
E: kinga.radke@polskapress.pl

Elżbieta Rzymek
T: 17 86 72 353
M: 691 432 909
M: 600 245 052
E: elzbieta.rzymek@polskapress.pl

Biuro ogłoszeń:

Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 16:00
fax 17 86 72 343

Marta Baran - Kierownik biura ogłoszeń
T: 17 86 72 333
M: 691 467 104
E: marta.baran@polskapress.pl

Mariusz Muszański
T: 17 86 72 334
M: 691 467 134
E: mariusz.muszanski@polskapress.pl

Tycjan Zamołojko
T: 17 86 72 345
E: tycjan.zamolojko@polskapress.pl

Elwira Bartosz
T: 17 86 72 336
E: elwira.bartosz@polskapress.pl

Dyrektor Biura Reklamy:

Mariusz Knutel
T: 17 86 72 331
E: mariusz.knutel@polskapress.pl

NOTA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa da
nych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl.

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

• zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy), • dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe, • jeśli będą Państwo naszym klientem - prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię, • móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień, • rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

• przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli wyrażą Państwo całkowity sprzeciw marketingowy, wpiszemy Państwa na listę Robinsonów w celu niewykonywania działań marketingowych względem Państwa.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli: • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych), • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych, czy też korzystania z naszych uprawnień, • mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; • istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu respektowania Państwa decyzji o sprzeciwie marketingowym i prowadzenia "listy Robinsonów".

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców: • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki, • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Dane osobowe w ramach "listy Robinsonów" będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu marketingowego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do: • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego, • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód, • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody, • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2019 Polska Press Sp. z o.o.